Privacy

Privacyverklaring Osteopathie Jorieke Spijker (versie december 2020)

 

Osteopathie Jorieke Spijker is een praktijk waarbinnen osteopathie als dienstverlening wordt aangeboden. Om deze dienstverlening te kunnen uitvoeren dienen wij persoonsgegevens van patiënten te verwerken en te gebruiken binnen de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

In deze privacyverklaring informeert Osteopathie Jorieke Spijker u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaan. Osteopathie Jorieke Spijker verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde dan wel door haar verzamelde persoonsgegevens.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ''persoonsgegevens'' wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon (''de betrokkene'') (indirect) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, zijn onder meer:

 • naam, volledige voorna(a)m(en), voorletter(s), titulatuur en/of geslacht;
 • adres en woonplaats;
 • e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer;
 • het bedrijf waar u werkt en/of uw functie;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • medische gegevens;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen opvragen en die wij gebruiken voor de hierna genoemde doelstellingen.

 

 1. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u (telefonisch) een afspraak maakt voor een behandeling, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben. Ook verkrijgen wij informatie van u tijdens een behandeling.

 

Voor de uitvoering van de behandeling kan het voor de osteopaat noodzakelijk zijn om gegevens op te vragen bij andere (medische) behandelaars. Dit gebeurt alleen als u hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Mocht u geen toestemming geven om de betreffende gegevens op te vragen, dan kan het zijn dat de osteopaat de behandeling moet heroverwegen.

 

 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van behandelingen. Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van uw behandeling. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels. Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

 

  1. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

  • voor de uitvoering van een (behandel)overeenkomst;
  • vanwege een wettelijke verplichting;
  • met uw toestemming;
  • vanwege een gerechtvaardigd belang.

   

  1. Met wie delen wij persoonsgegevens

  Als Osteopaat kennen wij een beroepsgeheim dat ook door onze andere medewerkers wordt nageleefd. Dit betekent dat wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig hebben. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan het beroepsgeheim van de osteopaat doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

   

  1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken, tenzij wij op grond van de wet gehouden zijn de betreffende gegevens langer te bewaren. In dat geval hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van vijftien (15) jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf.  

   

  1. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

  Osteopathie Jorieke Spijker heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u specifieke vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, dan kunt u dit aangeven bij Jorieke Spijker of contact met ons opnemen via (info@osteopathiejoriekespijker.nl).

   

  1. Website en cookies

  Osteopathie Jorieke Spijker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Osteopathie Jorieke Spijker gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

   

  1. Welke rechten heeft u?

  U heeft het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moet kunnen ontvangen om deze door te geven aan andere organisaties.

   

  Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar (info@osteopathiejoriekespijker.nl). Wij kunnen u vragen u te identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren op uw verzoek.

   

  1. Contact

  Indien u vragen en/of klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij mij uw osteopaat of via (info@osteopathiejoriekespijker.nl). Uiteraard hopen wij u daarbij zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Mocht dit onverhoopt voor u geen oplossing bieden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

   

  1. Wijzigingen privacyverklaring

  De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze bedrijfsvoering kunnen wijzigen. Osteopathie Jorieke Spijker behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op http://www.osteopathiejoriekespijker.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2020.

   

  Osteopathie Jorieke Spijker

  info@osteopathiejoriekespijker.nl